GÖZLERİNE BAKARAK ÖLMEK ÇOK GÜZEL BİŞEY www.ardahaninsesi.net
   
  www.yalinses.tr.gg
  Aşkın 50 işareti
 

 
 

                                                                         ASKiN ELLi iSARETi

1- "Seni seviyorum" demeye doymuyorsanýz.
2- En bakýmsýz halinizi bile görmesine aldýrmýyorsanýz.
3- En bakýmsýz halinize bile bayýlýyorsa.
4- En sarhoþ olduðu zamanlarda bile, asla size eski sevgilisinin adýyla hitap etmiyorsa.
5- Eski sevgilinizi gördüðünüzde içiniz kýpýr kýpýr olmuyorsa.
6- Ýþ seyahatine çýktýðýnda ondan haber alamadýðýnýzda, sinirlenmek yerine, baþýna birþey gelmesinden endiþe ediyorsanýz.
7- Gazetenin 3. sayfasýný okurken gördüðünüz kötü haberler sizi çok etkiliyorsa ve "ya o da böyle bir kaza geçirirse" diye düþünüp telaþa kapýlýyorsanýz.
8- Baþýnýz çok aðrýdýðýnda, uyumanýza yardým etmek için, bütün gece size Sindrella'yý ve Robin Hood'u anlatýyorsa
9- Birlikte tatlý yaparken çok eðleniyorsanýz.
10- Alýþveriþten sonra sizinle ilgileniyorsa. Ama sadece kredi kartý borcunuzu öðrenmek için deðil, aldýðýnýz þeyleri görmek için.
11- Yedekte adam tutmak huyunuz, esrarengiz bir þekilde sizi huzursuz etmeye baþladýysa.
12- Sizin için çok önemli bir toplantýda, yüzünüzde bir gülümsemeyle hayallere dalýyorsanýz.
13- En aptal aþk þarkýlarý bile size son derece anlamlý geliyorsa.
14- Eski Türk filmleri sizi aðlatmaya baþladýysa.
15- Çevrenizdekiler, sizin çok daha anlayýþlý ve pozitif biri haline geldiðinizi söylemeye baþladýlarsa.
16- Daha telefon çalarken, onun aradýðýný anlýyorsanýz.
17- Siz seyahatteyken, hergün çiçeklerinizi sulamak için size uðruyorsa.
18- Size araba kullanmayý öðretirken, sabrýný sonuna kadar muhafaza edebiliyorsa.
19- Saçýnýzýn rengini bir ton bile deðiþtirseniz, loþ ýþýkta dahi farký anlýyorsa.
20- Birbirinizin kredi kartý þifresini biliyorsanýz.
21- Annenizle sevgi dolu bir ses tonuyla konuþuyorsa.
22- Annesiyle sevgi dolu bir ses tonuyla konuþuyorsanýz.
23- Henüz evlenmeden çocuk isimlerinden bahsetmeye baþladýysanýz.
24- Onsuz tatile çýktýnýz ve bütün vaktinizi telefon baþýnda onu ne kadar çok özlediðinizi anlatarak geçirdiniz.
25- Canýnýz iþe gitmek istemediðinde sizin için patronunuzu arayýp hasta olduðunuzu söylüyorsa.
26- Siz kilo aldýkça, tombul kadýnlarý sevdiðinden bahsediyorsa.
27- Üzerinde son derece eski moda giysiler olsa bile, onunla en yakýn arkadaþlarýnýzýn uðrak mekaný olan bara gitmekten rahatsýz olmuyorsanýz.
28- Size durup dururken çiçek alýyorsa.
29- Size hala oyuncak ayýlar ve tüylü köpekler alýyorsa.
30- Ne kadar saklamaya çalýþsanýz da, bugün sizin için kötü giden birþeyler olduðunu farkediyorsa.
31- Yorgun olduðunda bile size seve seve masaj yapýyorsa.
32- Onun yüzünden eðitiminizi yarým býrakmanýn veya kariyerinize zarar verecek bir adým atmanýn "fedakarlýk" olduðunun farkýndaysa.
33- Baþýnýz sýkýþtýðýnda ilk aklýnýza gelen onun koruyucu omuzlarýna ihtiyacýnýz olduðuysa.
34- Sizin için yemek, temizlik hatta ütü yapýyorsa.
35- Arkadaþlarýnýzla vakit geçirmeniz ve onun dýþýnda da bir hayatýnýz olmasý konusunda sizi>destekliyorsa.
36- Özel günleri asla unutmuyor ve ufakta olsa mutlaka bir hediye alýyorsa.
37- Sizin için aðlamaktan utanmýyor hatta bunun için gurur duyuyorsa.
38- Çok paraya ihtiyacýnýz olduðu bir dönemde hiç düþünmeden bilgisayarýný satabilecek kadar düþünceliyse.
39- Bir sorunu olduðunda ima yoluna gitmek yerine açýk açýk konuþmayý tercih ediyorsa.
40- Ayný bir þarj makinesi gibi enerjinizi tazeliyorsa.
41- Gecenin bir yarýsý, sadece sizi sevdiðini söylemek için telefon ediyorsa.
42- Nasýl olsa birlikte yaþýyorsunuz diye kendini boþvermiyorsa. Ýliþkinizi taze tutmak için çaba sarfediyorsa. Mesela en sevdiðiniz restoranda rezervasyon yaptýrýp size sürpriz ve romantik bir gece hazýrlýyorsa.
43- Size ayak uydurmak için tenis dersleri alýyorsa.
44- Birlikte dans dersleri almayý teklif ediyorsa.
45- Gece kulüplerinde piyasa yapmaktansa, sizinle evde video seyretmeyi tercih ediyorsa.
46- Pijamalý halinizi gece kulüplerindeki çarpýcý kadýnlara tercih ediyorsa.
47- Kendisi acýlý sevdiði halde, sizin için yemeði acýsýz ýsmarlýyorsa.
48- Sizin için dünyanýn öbür ucuna giderse.
49- Size gözü gibi bakýyorsa ve gözleri 6 numara bozuk deðilse.
50- Size hergün "Sevgililer Günü"yse.

 
  Bugün 2 ziyaretçi (30 klik) kişi burdaydı! Copyright www.ardahaninsesi.net (2006-2009) Tüm HaklarI SaklıdIr.(burak@yalinses.com)  
 

Get your own Chat Box! Go Large!
burak@yalinses.com
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol